Obligaţii ale utilizatorilor serviciilor de apă şi canalizare

Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti informează utilizatorii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare despre obligaţii ce le revin şi riscuri la care se expun, în cazul nerespectării acestora.

Obligaţii ale utilizatorilor serviciilor de apă şi canalizare

 Astfel, în conformitate cu legislaţia specifică în domeniu şi cu Regulamentul consolidat şi armonizat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale ADIA, judeţul Argeş, utilizatorii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare au următoarele obligaţii:

1.         Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă, inclusiv cei care deţin sursă proprie de alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare, daca acestea există. Vidanjarea este interzisă în zonele în care există reţea publică de canalizare.

2.         Utilizatorii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare care deţin şi surse proprii de apă şi care se află într-o zonă în care există sistem public de canalizare, au obligaţia să anunţe imediat Operatorul cu privire la data punerii în funcţiune a acestora şi să monteze la sursă, pe cheltuiala lor, un contor de tipul şi modul celor agreate de Operator, în vederea stabilirii cantităţii de apă uzată evacuată în reţeaua publică de canalizare.

3.         Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă au următoarele obligaţii cu privire la contorizare:

-        sa menţină curăţenia, să întreţină în stare corespunzătoare căminul de apometru şi să ia toate măsurile pentru asigurarea protecţiei şi integrităţii fizice a contorului de apă, inclusiv a sigiliilor aplicate pe acesta;

-        să anunţe imediat Operatorul despre apariţia oricărei deteriorări sau descompletări apărute la căminul de branşament, în cazul în care acesta nu se află pe proprietatea utilizatorului;

-        să nu execute lucrări clandestine de ocolire a contorului (dublu branşament, bypass, legături înainte de contor, întoarcerea contorului în instalaţie astfel încât acesta să înregistreze consum în sens invers şi alte modalităţi prin care poate fi fraudat consumul de apă);

-        să permită accesul reprezentantului Operatorului pentru citirea contorului, precum şi pentru înlocuirea contorului defect/blocat/expirat metrologic.

În cazul în care vă aflaţi într-una din situaţiile de mai sus, vă revine obligaţia de a vă prezenta la Ghişeul Unic al societăţii, situat în municipiul Piteşti, b-dul I.C. Brătianu, nr. 24A, sau la sediile din oraşul Costeşti, str. Victoriei, bl.D7, sc. C, parter, sau din oraşul Topoloveni, str. Maximilian Popovici, nr.30, în vederea:

Ø     solicitării racordării la sistemul public de canalizare;

Ø     solicitării contorizării sursei proprii de apă cu un aparat de măsură de tipul şi modul celor agreate de Operator;

Ø     anunţării Operatorului despre orice situaţie în care integritatea contorului şi a sigiliului aplicat au fost afectate.

 

Dacă se vor constata neconformităţi cu privire la aspectele menţionate,  în conformitate cu prevederile Regulamentul serviciului, pot fi aplicate următoarele măsuri:

a)         Neracordarea utilizatorului la reţeaua publică de canalizare în zonele în care aceasta există se sancţionează cu amendă contravenţională de la  3.000 lei la 5.000 lei.

b)        Constatarea unui racord de canalizare clandestin, executat fără avizul operatorului şi fără a exista relaţie contractuală în acest sens, va conduce la desfiinţarea (blocarea/blindarea) imediată a acestuia fără ca utilizatorul să aibă dreptul la despăgubiri, precum şi la debranşarea de la reţeaua publică de alimentare cu apă, plata retroactivă a contravalorii serviciului de care a beneficiat, consum calculat în sistem pauşal conform legislaţiei în vigoare, precum şi achitarea unei expertize tehnice (taxa de audit).

c)         Neanunţarea Operatorului cu privire la deţinerea unei surse proprii de apă, în situaţia în care utilizatorul se află într-o zonă în care există sistem public de canalizare şi nesolicitarea contorizării acesteia va conduce la sistarea furnizării utilităţilor, la rezilierea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi la aplicarea unei amenzi contravenţionale de la 3.000 lei la 5.000 lei.

d)        Constatarea unui branşament de apă clandestin, executat fără avizul Operatorului şi fără a exista relaţie contractuală în acest sens, va conduce la desfiinţarea imediată a acestuia fără ca utilizatorul să aibă dreptul la despăgubiri, precum şi la debranşarea de la reţeaua publică de alimentare cu apă, plata retroactivă a contravalorii serviciilor de care a beneficiat, consum calculat în sistem pauşal conform legislaţiei în vigoare, precum şi achitarea unei expertize tehnice (taxa de audit).

e)         Constatarea lipsei sigiliului aplicat de Operator sau afectarea integrităţii acestuia va conduce la facturarea prejudiciului adus Operatorului, conform legislaţiei în vigoare, precum şi la înlocuirea contorului care a fost deschis/demontat/deteriorat ori al cărui sigiliu a fost rupt, pe cheltuiala exclusivă a utilizatorului.

f)          Nepermiterea accesului reprezentantului Operatorului pe proprietate pentru înlocuirea aparatului de măsură expirat din punct de vedere metrologic/defect/blocat, montat pe branşamentul de apă ce alimentează proprietatea, sau necontactarea Operatorului în termenul stabilit la numărul de telefon indicat în Notificare, pentru stabilirea datei privind execuţia lucrării în acest sens, se sancţionează cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 10.000 lei şi va conduce, de asemenea, la desfiinţarea branşamentului din domeniul public.

g)         În cazul unui branşament de apă clandestin, pe lângă răspunderea materială a utilizatorului, Operatorul va sesiza organele de urmărire penală, în conformitate cu  Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  Art.46¹, litera a – „Furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal“.