Concurs angajare la Poliția Locală Pitești. 8 posturi libere

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp


  Pentru Biroul Sistematizare Rutieră

    Poliţist local clasa III debutant  – 2 posturi
    Poliţist local clasa III principal – 1 post
    Pentru Biroul Ordine Publică

     Poliţist local clasa III debutant  – 1 post
     Poliţist local clasa III superior  – 1 post
     Poliţist local clasa I debutant  – 3 posturi

              Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
• Pentru posturile de clasa III – studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
• Pentru posturile de clasa I – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 5 ani pentru gradul profesional principal, minim 9 ani pentru gradul profesional superior;
• Permis de conducere categoria B;
• Cunoştinţe operare PC – nivel mediu;
• Aviz psihologic port armă

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
    g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
    j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

             Concursul constă în susţinerea a două probe:
           – Proba scrisă  – 19.04.2017 – orele 10,00
           – Proba de interviu

              Dosarul de candidat
           1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
           2. copia actului de identitate;
           3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
           4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice
           5. cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
           6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
           7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
           8. permis de conducere – minim categoria B
           9. curriculum vitae
           10. aviz psihologic port armă 
           11. copie certificat de naştere
           12. copie certificat de căsătorie (dacă este cazul).
           Toate copiile menţionate mai sus vor fi însoţite, pentru verificarea conformităţii, de actele în original. Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului.
           Dosarele de concurs de depun în perioada  18.03.2017 – 06.04.2017  ora 16,00.
 

 


Nu rata niciodata nicio stire importanta. Aboneaza-te la newsletter-ul nostru.

Scroll to Top